Privacyverklaring Kinderdagverblijf Het Koeienboetje

 

Kinderdagverblijf Het Koeienboetje, gevestigd aan de Schagerweg 25 in Middenmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Kinderdagverblijf Het Koeienboetje

Schagerweg 25

1775 PM Middenmeer

0227 502538

info@hetkoeienboetje.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kinderdagverblijf Het Koeienboetje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor en achternaam

-Adres

-Woonplaats

-Telefoonnummer/mobiel nummer

-E-mailadres

-Geslacht

-BSN

-Gezondheidsgegevens m.b.t. allergie/diëten/medicatie, alleen van uw kind(eren)

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Het Koeienboetje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens.

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt.

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderdagverblijf Het Koeienboetje neemt niet op basis  van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kinderdagverblijf Het Koeienboetje gebruikt de volgende computerprogramma’s  of systemen:

-Kidsadmin

-Flynth boekhouding

-Outlook

-Facebook

 

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf Het Koeienboetje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.

 

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-het verzorgen van ons systeem voor de kinderadministratie  en -planning

-het verzorgen van de financiële en personeelsadministratie

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf Het Koeienboetje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetkoeienboetje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy!

Binnen de EU

Wij verstreken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet uit komen dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft dan vernemen wij dit graag van u.

 

25 mei 2018